Facebook conversion pixel

ŠTATÚT SÚŤAŽE 

“Súťaž o Gainer Kompava”

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

  1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)

Obchodné meno: Barbell s.r.o.

Sídlo: Karpatské námestie 10A

IČO: 50300008

DIČ: 2120312216

Zapísaný v registri: Okresný Súd Bratislava I. Vložka číslo: 111183/B

2. Termín konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 20.1.2021 do 31.1.2021. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže. 

3.   Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť osoba staršia 18 rokov.

Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec spoločnosti Organizátora ani ich rodinní príslušníci.

4. Podmienky účasti v súťaži:

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil všetky podienky napísané pod súťažným príspevkom (ďalej len „Súťažný príspevok“) na jednon z profilov na socialnych sietach Facebook alebo instagram

5. Výhra

Výhrou v súťaži je Gainer 5000g od spoločnosti Kompava

6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov náhodným generátorom výhercov pod dozorom minimálne 2 osôb na to určeným organizátorom.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené pod súťaťným príspevkomVíťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje. 

7. Spôsob odovzdania výhry

Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra bude zaslaná poštovou prepravou výhercovi na náklady Organizátora. 

8. Záverečné ustanovenia

Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.

Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená. 

V Bratislave, dňa 20.01.2021

Vytvoriť účet

Už máte účet?
Prihlásiť sa alebo Obnoviť heslo